THÔNG BÁO
CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Xin kính mời học viên thi đạt chứng chỉ đợt này qua nhận chứng chỉ tại Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn.
Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với những nội dung sau: