THÔNG BÁO

Cơ cấu tổ chức

I- SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

sodotochuc

II- THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc:

Ông: Đinh Quang Thuận

ĐT: 0205.3815749

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Giám đốc:

Ông: Đặng Bảo Ngọc

ĐT: 0205.3818657

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ:

ĐT: 0205.3818657

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI

Lương Tuấn Hùng

Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0205.3818657

Mã Thành Trung

Phó trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0205.3818657

Hoàng Việt Đức

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0205.3818657

Nông Ngọc Long

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0205.3818657

Lộc Xuân Cương

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0205.3818657


Phòng Đào tạo:

ĐT: 0205.3818656

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI

Phạm Thị Thảo

Phụ trách phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0205.3818656

Nguyễn Như Trang

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0205.3818656

Nông Minh Đức

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0205.3818656


Phòng hành chính tổng hợp:

ĐT: 0205.3818655

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI

Hứa Văn Thiều

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0205.3818655

Tô Thị Thương

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0205.3818655