THÔNG BÁO

Giới thiệu chung

Tên gọi: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi là Trung tâm CNTT và Truyền thông).

Vị trí, chức năng:

1. Vị trí:

Trung tâm CNTT và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để giao dịch, có trụ sở làm việc và được trang bị phương tiện cần thiết phục vụ công tác.

2. Chức năng:

Trung tâm CNTT và Truyền thông có chức năng giúp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông của tỉnh, bao gồm: Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, Hệ thống Văn phòng điện tử, phòng họp trực tuyến của Sở; hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh; tư vấn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); xây dựng, quản lý mạng máy tính của tỉnh; tư vấn thẩm tra dự toán, thiết kế dự án, tư vấn đấu thầu, xây dựng dự án đối với các dự án CNTT và truyền thông; tổ chức ứng cứu, sửa chữa khẩn cấp hệ thống máy tính; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về CNTT và truyền thông cho cán bộ, công chức, viên chức của các tổ chức và cá nhân nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, truyền thông phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

3.1. Quản lý và duy trì hoạt động Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh;

Tích hợp dữ liệu của các cơ quan, ban, ngành, các huyện và thành phố, các mạng CNTT trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nhà nước; khai thác hiệu quả và cung cấp các thông tin, dữ liệu dùng chung cho toàn tỉnh theo qui định;

3.2. Quản lý và duy trì hoạt động hệ thống Văn phòng điện tử, hệ thống thư điện tử của tỉnh;

3.3. Quản lý và duy trì phòng họp trực tuyến đối với điểm cầu đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo về mặt kỹ thuật tại phòng họp trực tuyến của tỉnh đối với điểm cầu đặt tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; hỗ trợ kỹ thuật phòng họp trực tuyến đối với điểm cầu đặt tại các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

3.4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nguồn nhân lực CNTT và truyền thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn:

- Tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về CNTT và truyền thông cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp của tỉnh và các đối tượng khác;

- Chủ trì phối hợp hoặc liên doanh liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước để tổ chức hội thảo chuyên đề về ứng dụng CNTT; tổ chức đào tạo, thi, cấp chứng chỉ về CNTT; phối hợp tổ chức triển khai các chương trình, đề án xã hội hoá tin học và Internet trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức Hội thảo chuyên đề trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng phát triển CNTT và truyền thông.

3.5. Tư vấn thẩm tra dự toán, thiết kế dự án, tư vấn đấu thầu, xây dựng dự án đối với các dự án CNTT và truyền thông; triển khai ứng dụng CNTT, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

3.6. Tổ chức ứng cứu, sửa chữa khẩn cấp hệ thống máy tính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

3.7. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định pháp luật;

3.8. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông giao.